ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. ‘Stichting Bikewerk’:
  Stichting Bikewerk, gevestigd te Regulierstraat 29, 6511DN Nijmegen, in Nijmegen, met als KvK-nummer 53103564.
 2. ‘Product’:
  de door Bikewerk aangeboden en eventueel in een overeenkomst gespecificeerde waren
 3. ‘Klant’:
  de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Bikewerk.
 4. ‘Aanbod’:
  ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Bikewerk.
 5. ‘Website’:
  de website van Bikewerk, te raadplegen via www.bikewerk.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Bikewerk en iedere overeenkomst tussen Bikewerk en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bikewerk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Bikewerk heeft aanvaard. Ingeval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat Bikewerk een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan Klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 2. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Bikewerk het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Uitvoering

 1. Bikewerk voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Bikewerk bepaalt de wijze waarop de de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. Bikewerk heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.
 4. Zodra het gekochte door de Klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Bikewerk naar Klant.
 5. De levertermijn bedraagt in beginsel 3 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Bikewerk. Bikewerk levert na bestelling slechts eenmaal op de afgesproken dag bij de Klant thuis.
 6. Indien Bikewerk de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of Klant krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 7. Bikewerk is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Ontevredenheid

 1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Bikewerk binnen 24 uur na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, te ontbinden. De termijn gaat in op het tijdstip van levering, of: als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: gaat de termijn op het tijdstip van levering. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: gaat de termijn op het tijdstip van levering.
 2. Eventuele kosten voor het afhandelen van deze meldingen en de vervolghandelingen komen voor rekening van Klant.
 3. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant en bedragen 35 euro verzendkosten per rit.
 4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 5. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 6. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door een mail te sturen naar info@bikewerk.nl dat klant van de aankoop af ziet. Bikewerk bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.
 7. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.

Garantie, conformiteit en terugbetaling

 1. Bikewerk staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Bikewerk, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 30 dagen, ingaande op het tijdstip van levering, Bikewerk daarvan in kennis te stellen. Dit geld niet voor banden, verlichting en sloten. Hiervoor is een garantietermijn van 48 uur, ingaande op het tijdstip van levering.
 4. Indien Bikewerk de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.
 5. In geval van het retourneren van een bestelling, acht Bikewerk het te retourneren bedrag binnen 10 werkdagen te voldoen aan klant.

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Bikewerk, dan kan klant dit melden bij info@bikewerk.nl
 2. Bikewerk geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Bikewerk binnen 5 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Prijzen

 1. De op het moment van bestelling geldende prijs voor een product luidt in Euro’s, inclusief BTW, maar exclusief verzend- of bezorgkosten. Wij hanteren marge prijzen. Als bedrijf zijnde kunt u geen BTW terugvorderen van de belasting.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven
 3. Bikewerk is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
 4. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bikewerk kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Bikewerk afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Betaling

 1. Klant dient betalingen aan Bikewerk volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Bikewerk is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op het moment dat de bezorg bevestiging is verstuurd aan Klant.
 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Bikewerk gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Bikewerk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Bikewerk geleverde zaken blijven eigendom van Bikewerk totdat Klant alle verplichtingen uit alle met Bikewerk gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Bikewerk.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Bikewerk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Intellectueel eigendom

Het uitvoeren van de overeenkomst door Bikewerk houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Bikewerk rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Bikewerk.

Aansprakelijkheid

 1. Bikewerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Bikewerk is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Bikewerk bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Bikewerk leidt tot aansprakelijkheid van Bikewerk jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Bikewerk in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Bikewerk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Bikewerk wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. Bikewerk is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Bikewerk daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Bikewerk is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bikewerk.

Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen Bikewerk en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Bikewerk en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Bikewerk is gevestigd.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.